Comune di Villanova Monteleone
Portale Istituzionale

Seguici suAtividade finantziada cun sos fundos de:
L. n. 482/1999
ISPORTELLU LINGUÌSTICU

 

S'Amministratzione comunale de Biddanoa Monteleone faghet a ischire chi in su comune est ativu s'isportellu linguìsticu subracomunale, finantziadu, cun fundos de: L. n. 482/99, cun su progetu "Su sardu, sa limba nostra".
S'ufìtziu est abertu in su comune di Biddanoa Monteleone su LUNIS, dae sas noe a sas ùndighi de mangianu.
S'operadora incarrigada est Maria Leonarda Correddu.
At a tradùere atos pùblicos, avisos, materiales publitzitàrios e at a fàghere atividade de animatzione in su territòriu, de consulèntzia linguìstica pro chie totu est interessadu, de promotzione e valorizatzione de su territòriu e de su patrimòniu suo, semper impitende sa limba sarda comente limba veiculare.
At a collaborare cun assòtzios, biblioteca, iscolas e entes.
Su coordinamentu iscientìficu est de s'Istitutu de Istùdios e Chircas "Camillo Bellieni" de Tàtari.
Pro informatziones e preguntas est a dispositzione s'operadora e si podet cuntatare: o in s'ufìtziu o imbiende una mail a s'indiritzu:


Allegados:
::. traballos isportellu linguisticu 2023 fatos in su 2024
::. 
traballos isportellu linguìsticu 2021
::. traballos isportellu linguìsticu 2016 
::. 
traballos isportellu linguìsticu 2015 
torna all'inizio del contenuto